Đang Thực Hiện

138428 captcha dll for vb program

Looking for a programmer to help me beat the captcha on [url removed, login to view] I have the program but captcha just changed.

need the source, dll etc.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem nhiều hơn: the vb programmer, looking for a visual basic programmer, dll, basic captcha, looking visual basic programmer, beat captcha, vb program, vb dll, vb captcha, dll source, captcha visual basic, visual dll, dll captcha, dll source, captcha program, captcha beat, captcha dll, program captcha, source dll, captcha source, visual basic captcha

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Los Angeles,

ID dự án: #1884602