Đang Thực Hiện

137877 Craigslist Captcha Bypass

Need VB6 code so I can implement into my current program to read a image from craigslist and return the captcha.

Will need to see a demo before paying! Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem thêm: image captcha, captcha image, vb6 read code, code captcha, basic captcha, vb6 code captcha, vb6 read captcha, vb6 image, read captcha visual basic, read captcha vb6, read captcha image, paying captcha, demo captcha, captcha visual basic, captcha vb6, captcha paying, captcha demo, visual basic read captcha, program read captcha, captcha read, captcha program, vb6 captcha, read captcha

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1884051

Đã trao cho:

Intel2

PMB for details. Thanks, Dmitry

$300 USD trong 0 ngày
(147 Đánh Giá)
6.6