Đang Thực Hiện

127886 VB6 DHTML Popup Maker

Looking for something ready made, that has similar feature set to the popup makers found here: [url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Must be cross browser functional. VB6 source required.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem nhiều hơn: vb6 0, vb6, vb6 browser, dhtml vb6, browser com vb6, vb6 com, vb6 source, http vb6, browser vb6, popup dhtml, com vb6, cross browser popup, vb6 http

Về Bên Thuê:
( 202 nhận xét ) Madrid, United Kingdom

ID dự án: #1874054