Đã hoàn thành

139727 VB macro for Outlook

I need a Visual Basic macro for Outlook 2003. The macro needs to SAVE e-mail items as type "Outlook Message Format (*.msg)" and use the sent field of the item in format "mmddyy-mmss" followed by the subject line of the item as the name of the file. For example, an e-mail sent on May 24, 2007 at 12:05 pm with the subject line "Hello" will be saved with the following name: "052407-1405 - [url removed, login to view]"

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem nhiều hơn: e vb, e mail outlook, outlook visual basic, macro, macro e, 2003 macro 2007, outlook 2003 msg, example visual basic, subject msg file, msg file format, use outlook, message msg file, field macro outlook, macro format, macro 2003, msg format, msg outlook, macro outlook field, outlook 2007 macro, visual basic outlook, msg file, outlook msg file, outlook field macro, msg file outlook, outlook msg format

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) Agoura Hills, United States

ID dự án: #1885902

Được trao cho:

dperlberger

The macro is complete. See PMB for details.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0