Đang Thực Hiện

140780 Project for Oscar/Jultom

Finish the vb6 stuff as agreed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem thêm: visual basic oscar, basic vb6 project, finish visual basic project, finish visual basic, vb6 project

Về Bên Thuê:
( 202 nhận xét ) Madrid, United Kingdom

Mã Dự Án: #1886955

Đã trao cho:

kokdev

As we talked

$70 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0