Đang Thực Hiện

140343 Terminal Server reg cleaner

we are after a VBScript that can be able to load each user [url removed, login to view]

to then

DELETE "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent" /f

then load the next [url removed, login to view] and remove that users key

see attachment for more details

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Visual Basic

Xem thêm: user agent, server load, microsoft terminal server, microsoft server, delete attachment, cleaner, terminal server user, cleaner software, reg cleaner, windows agent, vbscript windows, microsoft windows server, key visual, microsoft windows cleaner, visual basic windows cleaner, terminal server visual basic, reg key, reg, vbscript f, internet settings, visual basic terminal server, windows reg

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) ACT,

Mã Dự Án: #1886518

Đã trao cho:

abys

Please see PMB Thank you

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0