Đang Thực Hiện

118516 Visual Basic simple alteration

I would like a simple alteration of a couple of visual basic files. I have the source files, and it is very easy for someone who knows what they are doing. Should also be pretty quick to do.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Visual Basic

Xem thêm: alteration visual basic, visual, visual mysql, basic simple, mysql alteration, alteration mysql, visual basic simple, mysql visual basic, visual source, visual basic mysql, mysql basic, mysql visual

Về Bên Thuê:
( 82 nhận xét ) Wrexham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1864685

Đã trao cho:

eescalantesl

My bid. Thanks.

$35 USD trong 1 ngày
(86 Đánh Giá)
5.9