Đang Thực Hiện

128371 Project in SQL / [url removed, login to view] (VB)

Project for [url removed, login to view] with sql server developers . I am a developer myself and i need someone to finish off a small assignment for me. Please see attached document.

Very urgent

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL, Visual Basic

Xem thêm: visual basic net developer, asp net developers, project in, need asp net developer, asp developers, developers net, need someone finish project, sql developers, asp net small project, urgent net, small visual basic project, need net developers, small sql project, net visual basic server, finish net, sql project small, visual basic small project, visual basic developers, net sql asp, net asp sql, basic sql, small asp project, small project visual basic, visual sql server

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874539

Đã trao cho:

AbhijitBhosale

Please see the PMB.

$35 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6