Đã hoàn thành

SQL server tables values matching.

Compare values from 2 tables in SQL server 2008, if data match, send an email and update the tables.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Visual Basic

Xem thêm: SQL Server, sql server c, sql server c# 2008, Sql 2012, net sql server, net c# sql server, Data tables, c sql server, server 2008 email, compare update, sql email, visual 2012 2008, sql visual basic 2012, basic server, data matching, net tables sql, email sql, net email sql, net update sql, visual basic 2008 email, sql update, basic SQL , tables email, send email visual basic 2008, send data sql

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #1640889

Đã trao cho:

tamerelanwer

Dear Sir Please check the PMB. Thanks

$40 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
5.1

7 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

relaxcode

Respected Sir, I am fully oriented web application developer having 9 years experience. I love to do your project. Please check your in-box for more detail. Thanks

$60 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.5
dataconsultants

Please check PMB for details. Thank you

$200 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.2
tyltin

hi! i can make it today!

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rishu2003

Looking Forward WIth Working with u

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ucavik

Hello, Please see bid details in the private message. Best Regards, Vin

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ravenurse

Hello, I'm able to handle this task easily. I'll also provide you support if needed.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0