Đang Thực Hiện

126314 Windows Organizer Software

Rajesh -- I need to you to develop a software that organizes my files on my computer.

As discussed earlier.

Thanks.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Microsoft Access, Visual Basic

Xem thêm: Organizer, software organizer, organizer software, computer windows

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) COLUMBIA, United States

Mã Dự Án: #1872481

Đã trao cho:

rajeshsonisl

As discussed. Thanks. Paypal payment, ok :)

$2500 USD trong 10 ngày
(536 Đánh Giá)
7.1