Đã hoàn thành

128328 message board

I'm looking to add a password protected message board and use phpp. I've also got a couple of minor changes for my site. [url removed, login to view]

Max. $150.00

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, SEO, SQL, Quản trị hệ thống, Visual Basic, An ninh Web

Xem thêm: phpp, message

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874496

Đã trao cho:

Dotcommakers

Thanks a lot! Do escrow and lets talk about changes and message board

$150 USD trong 5 ngày
(605 Đánh Giá)
7.2