Đã Đóng

vb.net and c# coder needed -- small project

Job Description:

i need the vb.net and c# coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Visual Basic, .NET, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, VB.NET

Về khách hàng:
( 649 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35111146