Australian Spokesperson

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Hi, There. We need an Australian accent male/ female spokesperson to record a testimonial for us. The duration of the video should be between two and five minutes. Only Australian Accent English voiceover artist submit their application, Please.

Thank you.

Voice Talent Voice Artist Dịch vụ audio Sản xuất âm thanh Acting

ID dự án: #36718327

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở