Đã Đóng

US English Female Voice over artist

Job Description:

We are looking for native and professional US English Female Voice over artists. We need studio quality recording.

Bid only native.

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, English (US) Translator, Voice Artist, Voice Over

Về khách hàng:
( 742 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #36264507