I need Female voice artist UK

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Need to record a phone message that clients will hear when they call our business in UK/Australian English only Female

Voice Talent Dịch vụ audio English (UK) Translator Voice Over Voice Artist

ID dự án: #36627933

Về dự án

17 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở