Đã Đóng

VO talent needed in Atlanta

Job Description:

Need Male & Female next week. Need demos today. For web videos.

5 short videos $150 each.

Kĩ năng: Voice Talent, Dịch vụ audio, Dịch vụ video, Sản xuất âm thanh, Sản xuất video

Địa điểm: Atlanta, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #35390862