Đã Đóng

setup VPN on YEALINK phone

Job Description:

I need to configure VPN on YEALINK T29G phone. I have a soft-ether OpenVPN server running but I am struggling to configure as CLIENT my YEALINK T29G Sip Phone.

Kĩ năng: VoIP, Linux, Asterisk PBX, Quản trị mạng, Cisco

Về khách hàng:
( 55 nhận xét ) Brierfield, United Kingdom

ID dự án: #35398143