Đã Đóng

Needed Vue.js Ninja (Simple project)

1 freelancer đang chào giá trung bình $66 cho công việc này

amiinnee

Hi I'm a Full stack javascript developer with 5 years of experience working with the following Javascript frameworks frontEnd : VueJs Vuex AngularJs Angular Ngrx Backend : ExpressJs SailsJs HapiJs NestJs Fee Thêm

$66 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
2.2