Đã Đóng

Web Design

Project requires;

3 vector logo concepts

1 static page template using logo (prefer wordpress or movable type)

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: Web design & wordpress, web design logo vector, vector template, vector concepts, template wordpress design logo, template web wordpress, logo type design, logo template vector, logo template design vector 1, logo concepts design, 3 design vector, vector web design, web wordpress, web design or web design, Type design, static web design, movable, concepts web design, web static , web design using wordpress

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #60176