Đã hoàn thành

Need to create a REST API for tomcat and Drools rule engine Server.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi yassine008 với giá $250 USD trong 18 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
18 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Requirements

- You will create a rule server using tomcat and drools., Just Call it "TomcatRuleServer"

- Some message will be sent via REST to TomcatRuleServer.

The message make rules to fire in TomcatRuleServer.

if rule-script or program contains a ""system.out..."", console in browser will received a log in real time which will be implemented using tomcat-websocket."

- ""Initialize"" button will initalize a rule scripts renewed. - it's similar concept of ""hot deploy"" .

But I am not sure ""initialize"" feature is possible or not. "

- Drools wokbench should be configured with Tomcat also.

-this is needed because of rule building and Deploying.

It is very good if you have experience with drools , restful and websocket.

- drools

- Restful

- websocket.

And this is a initial phase of my project.

if this works well , I will go through to additional phase also.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online