Wallet Development (Mobile Application)

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Number of Screen:

1. Login Screen

2. Create Account Screen

3. Forgot Password

4. Import Wallet

5. Home Screen

6. Send /Receive Coin Screen / Transaction

7. Transaction confirmation screen

8. Transaction List (tabs)

9. Token List

10. Add Network Screen

11. Modal popup

Functions:

1. Create a function to create a EVM based wallet

a. Return: Output mnemonic phrase

2. Create a function to restore wallet using mnemonic phrase

3. Create a function to encrypt private key using password

4. Create a function to create N number of wallet

5. Create a function to import wallet , input would be private key or keystore

json.

6. Write a function to get balance of all wallets

Web3.js Solidity Flutter Mobile App Development DApps

ID dự án: #37216409

Về dự án

53 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở