Đã hoàn thành

139237 Blog Format Editing

I own the blog [url removed, login to view] and want the format to be in 3 columns instead of 2.

You must have HTML experience.

Thank you very much for your help.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: website format help, blog design blogspot, want editing, html editing, blog editing, help editing, website design blogspot, editing html, editing blog, design editing experience, blogspot blog, design blogspot, format editing, editing experience, experience editing, blogspot design

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Seguin,

Mã Dự Án: #1885411

Đã trao cho:

$50 USD trong 1 ngày
(78 Đánh Giá)
6.2