Đang Thực Hiện

8584 Existing Images Placed on Page

I need existing graphics (pics)placed on page and aligned. easy job! 3-4 pages Must look professioanl. 3 graphics are affiliate banners.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: placed, graphics design pics, on page, existing banners, pics graphics, images banners, banners images, page banners

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1759451

Đã trao cho:

prismtech

Hello Sir, It will be done,Thanks - PRISM Technologies

$14 USD trong 1 ngày
(167 Đánh Giá)
6.8