Đang Thực Hiện

147541 Get YouTube Videos Convert

Hi,

I need someone to rip 30 videos from YouTube and convert them from flash to avi format so they can be player on Windows media player. When done you can upload then to my server.

I will provide the Youtube links.

Thank you

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: get youtube, get videos, youtube server, media convert, youtube windows, flash media player youtube, youtube upload windows, videos player, upload videos server, convert avi, design media player, avi player, youtube convert, rip website, convert youtube, media flash player website, youtube links, youtube player flash, upload videos convert, windows media server flash, upload convert server, flash rip website, flash rip, convert youtube videos website, avi format

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1893720

Đã trao cho:

tofunky

PMB pls

$20 USD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
2.1