Đang Thực Hiện

116156 kinda design

i have a web hosting template made what i need is for someone to class it up a bit make valid css and make the front page look better in other words i like the whole glossy high tek look

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: front page design template, tek c, web design template css, kinda website, front page design css, website design glossy, web design glossy, glossy website design, glossy website, glossy web , glossy, glossy look web page, web design glossy look, glossy web design

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1862322