Đóng

153032 Logo for my company

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I need a logo created for my company. I need it to be a professional logo. Please show prior logo design work via pm. Do not show me a list of everything you have ever done, I only want to see prior logo work. Do not send me a copy and paste message of your entire portfolio. Please send me prior logo design work. I will need at least 4 or 5 different logos to choose from for my company.

Must complete a NDA for this.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online