Đang Thực Hiện

150516 quick 2 page site

i need a quick 30minute job for a website please.

private project.

will not go into your portfolio

urgent.

it is literally 2 pages.. simple, professional clean design needed.

please respond asap

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: need a quick design job, design page site, quick private, page project portfolio, simple page website design urgent, site clean design, quick website professional, private job site, quick page website, urgent needed professional, simple portfolio site design, quick design job, simple page site, need job quick, simple portfolio site, professional clean pages

Về Bên Thuê:
( 187 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1896695

Đã trao cho:

coder786sl

Start now!

$30 USD trong 0 ngày
(29 Đánh Giá)
5.7