Đang Thực Hiện

133880 Simple HTML Edits

Project Description: Correct minor changes in a set of HTML documents

Work Required:

1) See PMB

Thank you,

Peter

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: simple html project, minor html, simple minor, edits required, simple html work, description edits, minor work required, html set, project simple html, simple html website project, simple html project website, minor website edits, simple project description website design, simple html design, html project work

Về Bên Thuê:
( 285 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1880051

Đã trao cho:

meccassi

Sir, We are ready to start the project now. Thanks, meccassi.

$20 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8