Đã hoàn thành

135227 Tully & Son

edit a few links via the psd, also create a page and link up the site so all I have to do is edit the html to add content.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: son

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1881399

Đã trao cho:

undoojob

i can do it in 30 minutes.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0