Đang Thực Hiện

162118 Web Page Modification

I have an existing webpage and need to add a navigation bar and some content add in's that include links. Also, would like someone to change the logo and make the page more professional.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: modification existing design, web navigation bar, web page logo, existing logo modification, page modification, web page modification, page navigation, modification web page, add webpage existing website, change web page, website content modification, add web page website, professional web page design, logo navigation bar, modification logo, navigation bar logo, web design modification, logo modification

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1908307

Đã trao cho:

shmaiUK

Money Escrowed Required. Regards,

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0