Đang Thực Hiện

136113 Podcast Jingle

Looking for a 10 second or so jingle to add to our podcast to start the show.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế trang web

Xem thêm: design podcast, jingle, website podcast, looking jingle, confidentiallaw

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1882285

Đã trao cho:

lsw01sl

Will post a sample shortly. WHat sort of style etc are you after?

$30 USD trong 0 ngày
(57 Đánh Giá)
5.8