Đang Thực Hiện

136943 Podcast Voiceover

Looking for someone who can record themselves reading from a script we provide.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế trang web

Xem thêm: design podcast, provide a voiceover, voiceover website design, website podcast, podcast script, script voiceover, rewriting script, voiceover script reading, confidentiallaw, voiceover script

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1883117