Đã hoàn thành

134784 CSS issue for IE

I have a website that looks great in Firefox and in Safari but is all out of whack on Internet Explorer. I think it just needs the CSS altered. Small website.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem thêm: whack, css issue, css internet explorer, safari css, internet explorer css issue, css explorer, css safari, firefox explorer css, internet explorer css, css internet explorer firefox

Về Bên Thuê:
( 67 nhận xét )

Mã Dự Án: #1880956

Đã trao cho:

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0