Đang Thực Hiện

128144 Make Html Work in IE

Hi,

I have a template and it looks great in every browser except Internet explorer. I've attached the template ([url removed, login to view] and [url removed, login to view]).

In IE, the java in the red area doesn't look right,and the links in the menu at the top do not align properly.

I need someone to fix this asap.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: make website css, index html, work in, template work html css, ie, html work, html in, html css java, fix html template, css html java, fix internet explorer css, fix css internet explorer, java design work, css design fix asap, java css template, html internet explorer, css fix internet explorer, html java css, browser asap, fix asap css, java html design, template red html, red html template, fix html browser, html fix template

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1874312

Đã trao cho:

sandraspen

No problem - will fix fast.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0