Đã hoàn thành

165401 XHTML/CSS Slice and Code

I require 1 design and 2 sub-pages to be sliced and coded in XHTML/CSS.

It must validate in IE6+ Firefox Safari etc.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: css website design code, css website code, design and code website, safari css, code safari, css design code, website ie6 css, validate website css, slice code design, slice code, ie6 xhtml, css ie6 validate, sliced css, slice code website, code xhtml, css safari, validate code, require css, xhtml slice, xhtml code, ie6 css, slice design, validate css, css ie6 design, design css slice

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) LONDON,

ID dự án: #1911592

Được trao cho:

umahanov

css/xhtml expert. Check pmb for more than 40 slicing css/xhtml works. Will do it: w3c valid support: ie6+, firefox1.5+, opera8.5+, safari

$120 USD trong 2 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0