Đang Thực Hiện

148649 add a thought bubble to photo

Need to add a cool thought bubble/cloud with words to a photo, probably using photoshop.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: cool graphic design words, photoshop a photo, bubble, add cloud, cloud graphic, bubble thought, thought bubble, photoshop add, design thought bubble, add cloud website, thought bubble design, design add

Về Bên Thuê:
( 117 nhận xét ) Waxhaw, United States

Mã Dự Án: #1894828