Đang Thực Hiện

148649 add a thought bubble to photo

Need to add a cool thought bubble/cloud with words to a photo, probably using photoshop.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: cool graphic design words, photoshop photo, bubble, add cloud, cloud graphic, bubble thought, thought bubble, photoshop add, design thought bubble, add cloud website, thought bubble design, design add

Về Bên Thuê:
( 114 nhận xét ) Waxhaw, United States

Mã Dự Án: #1894828