Đang Thực Hiện

155196 Adult Video Exchange Webdesign

Please see the .DOC file for full details.

Basically, I want a clone of [url removed, login to view]

I only need the HTML/CSS - no Flash or Programming is needed.

I also need a logo designed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: webdesign html css, webdesign graphic, video programming, logo design webdesign, logo design exchange, html webdesign, graphic exchange, css webdesign, flash exchange, video css, video html css, html video css, html css video, webdesign html, website html css clone, webdesign clone, website programming video, video doc, zeptonix

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Irvine, United States

Mã Dự Án: #1901380