Đã hoàn thành

124880 Design Project for Deeps

Hi Deeps

As discussed please find attached the spec.

Many thanks

Brendan

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: discussed please, design spec website, design spec, spec project, spec website design project, spec website design

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Christchurch, New Zealand

Mã Dự Án: #1871046

Đã trao cho:

deepsniti

Thanks! :)

$100 USD trong 3 ngày
(1532 Đánh Giá)
9.0