Đang Thực Hiện

139184 A Digg-like Design

I want a complete Digg like design.

All Web 2.0 and that sort of stuff :)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: graphic design stuff, design stuff, digg, phpscript

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lviv, Ukraine

Mã Dự Án: #1885358