Đã hoàn thành

130502 EDIT .FLA EASY!!!!

I have a .FLA file that needs to be edit

I just want a button added, that goes to my website when clicked

Very easy

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: fla, easy fla edit, edit graphic, fla file, fla button, fla, edit fla file, edit fla, button fla, button fla, file fla file, edit file fla, fla button, fla file edit, fla website, fla fla, file fla edit, fla file, fla file website, edit fla, file fla, edit fla file, fla edit

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) north york, Canada

Mã Dự Án: #1876670

Đã trao cho:

triviainfo

We take this opportunity to introduce Trivia Info as a professional service provider.

$10 USD trong 0 ngày
(364 Đánh Giá)
6.4