Đang Thực Hiện

Logo 360 media

Logo for a media company ... please provide mock ups

Open brief, but young and trendy

re frank

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: logo 360, 360 media logo, website media, logo design media company, design 360, 360 logo design, 360 design, 360 media outsourcing, frank n, trendy, mock ups, media, logo media, frank, media graphic, media design logo, design media, media website, design logo mock, media logo design, design brief mock, mock design brief, media company logo, logo trendy, mock design logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) buckinghampshire, United Kingdom

Mã Dự Án: #32117