Đang Thực Hiện

166235 Need Adult Comic regular basis

We are seeking an artist that can draw short adult comics with one main character. (between 8-12pages) Must incl. own ideas for storyline.

Comics wont need to be to realistic, but must be colored by the artist.

We need comics on a regular basis.

Please forward your resume...

***We dont pay upfront***

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem thêm: short resume, resume ideas, pay artist draw, graphic design resume ideas, graphic artist website ideas, graphic artist ideas, design graphic character, character graphic artist, character draw, basis resume, regular, own ideas, main character, draw character, comics, comic artist, character comic, basis , artist draw, comic artist need, draw comic, need character website, draw comics, seeking graphic artist, need draw

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1912428