Đã hoàn thành

1942 Need a web designer to design

Need a small static website of about 20-25 pages. Similar to [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: website of designer, web designer website design, small web designer, a web designer, static website pages design, static designer, need a website designer, need a web designer, Need a designer, static website designer, small static website

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Irving, United States

Mã Dự Án: #1752811

Đã trao cho:

rajubhaskar

Can do it. [url removed, login to view] PMB. Thanks:)

$85 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0