Đang Thực Hiện

164198 Short Adult Comic regular basi

We are seeking an artist that can draw short adult comics with one main character. (between 8-12pages) Must incl. own ideas for storyline.

Comics wont need to be to realistic, but must be colored by the artist.

We need comics on a regular basis.

Please forward your resume..

***We dont pay upfront***

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem thêm: short resume, resume ideas, pay artist draw, graphic design resume ideas, graphic artist website ideas, graphic artist ideas, design graphic character, character graphic artist, character draw, regular, own ideas, main character, draw character, comics, comic artist, character comic, artist draw, comic artist need, draw comic, draw comics, seeking graphic artist, character design comic, need comic artist, draw pay, comic website

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1910389