Đang Thực Hiện

150950 web 2.0 logo

I need a web 2.0 style logo for a community website. It has to be quite simple, easy to remember, professional and fun. If you have experience with web 2.0 then you might be the person for the job.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web 2.0 logo design, easy design web, design web 2.0, design logo for community, a style logo, web 2.0, Community logo, web design fun simple, simple style logo, simple fun web design, fun simple web design, fun web design, fun professional logo, logo community , web style logo, web design fun, style logo, easy web design job, web logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1897129