Đang Thực Hiện

158996 Website Design

Description: Preliminary work designing UI framework.

- DHTML Menu and semi-transparent Floating Frames leveraging CSS

- Website Design / Graphics

- Cross Browser Compatibility

Clone examples:

- [url removed, login to view]

- [url removed, login to view]~pos.47.644681_-122.130216_One%20Microsoft%20Way%2c%20Redmond%2c%20WA

Approximate start date:(within 1-2 days)

Budget: Between $300 and $500

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, SQL, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: website designing css, website design examples, graphics designing website, graphics design budget, graphic design frames, framework design website, cross design, budget website design, ui-date, www website design, www graphics designing com, website design com, website pos, rtp, design graphics, atlas, css floating, website design style, designing pos, pos menu, browser pos, website browser compatibility, css graphics design, graphics website design, semi design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Fairfax, United States

ID dự án: #1905185