Đã hoàn thành

2 html pages

1. 2 html pages

** see attached PDF for layout

2. modifications to existing tables

3. adding text images

4. cross-browser pages (IE8, firefox, chrome, safari)

Kỹ năng: HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: design 2 html, website html modifications, html modifications, chrome html, firefox chrome safari, html pages design, design pdf pages html, firefox chrome, pascalevdb, html pages website, adding pages, html html, pdf website layout, html cross browser, layout website pdf, chrome text, html pages existing, pdf html pdf, html tables, browser chrome, design html tables, pdf layout html, html tables design, html cross, pdf adding images

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) elk grove, United States

Mã Dự Án: #1061206

Đã trao cho:

markthepcguy

Thank you in advance for your consideration. Please see pm.

$35 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
4.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$35 USD trong 1 ngày
(188 Đánh Giá)
6.4
rlawngur

Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0