Đã Đóng

Webcam Recorder within a Browser

As we update our site, we're in search of a solution to record webcam video within a browser. Would strongly prefer jquery (e.g., [url removed, login to view]) or html (e.g., [url removed, login to view]) but will consider Flash options as well.

Kĩ năng: HTML, HTML5, jQuery / Prototype, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: jquery video recorder, jquery recorder, jquery webcam record video, html webcam recorder, video recorder jquery, browser webcam recorder, webcam recorder browser, jquery webcam capture video, webcam recorder jquery, jquery webcam capture, jquery record webcam, jquery record video webcam, jquery webcam html, jquery webcam recorder, webcam recorder html, jquery webcam video recorder, webcam record browser, webcam html recorder, browser webcam record, capture video webcam jquery, jquery webcam record, webcam browser html, webcam browser, webcam video capture jquery, jquery recorder webcam

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1058577

5 freelancer đang chào giá trung bình $1010 cho công việc này

krishdts

Please check PMB for details.

$1200 USD trong 30 ngày
(57 Nhận xét)
8.3
golekduit

let me do your project portofolio : [login to view URL]

$750 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
4.0
Sshram

I apply for the job.

$1299 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ahsan077

Lets Start..........

$1100 USD trong 22 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Nitinkale

I can build this website in 25 days.

$1000 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rossejbli

I can provide solution for this.

$1000 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0