Đang Thực Hiện

124440 CSS Work

i need a one page conversion from tables to all css

i currently have the table page and wanted someone to convert to all css

remember it should be tableless and use list for the menu items5

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem thêm: convert building, tables tableless, menu table design, css list, table convert css, work currently, tableless website css, tableless conversion, page conversion css, design table css, css tableless tables, css table convert, convert table website css, convert tableless css, building table website, convert table tableless design, table tableless convert, menu building, convert design table, css tables, convert table css design, table menu css, css table menu, convert css table, convert css tables

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Southwest Ranches, United States

Mã Dự Án: #1870606

Đã trao cho:

yurisvg

See PMB, please.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0