Đang Thực Hiện

finish wordpress customization

Đã trao cho:

designer2k

Okay - thank you for the project!

$250 USD trong 3 ngày
(39 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

platonicsolution

Dear Buyer! We are ready to start working on this project, please check the PMB for details and our work experience. Regards, Project Manager, Platonic Solutions

$100 USD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
5.5